DOMOV O KLUBU STATUT
STATUT

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Moto klub CERKNO (v nadaljevanju klub) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanavljajo in sestavljajo motoristi in ljubitelji vseh vrst motornih koles. Sedež kluba je v Dolenjih Novakih.

2.člen
Motoristi so vozniki motornih koles, kot tudi vozniki koles z pomožnim motorjem (skuterji in mopedi), ki po veljavni zakonodaji uporabljajo iste prometne površine in se v tem statutu navajajo kot motoristi.

3.člen
Klub deluje v javnem interesu in je ustanovljen zaradi uresničevanja ciljev in nalog na področju vzgoje, izobraževanja, športa, ekologije in se zavzema za varnost udeležencev v prometu. Klub sodeluje tudi z drugimi organizacijami, zvezami in društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali tujini.

II. IME IN SEDEŽ KLUBA

4.člen
Ime kluba je MOTO KLUB CERKNO.
Sedež kluba je: Dolenji Novaki - 5282 Cerkno
Za obveščanje o spremembi naslova v istem kraju je pristojen predsednik kluba.
Klub ima žig ovalne oblike na katerem je naslednji napis ˝MOTO KLUB - CERKNO˝, na sredini je obris motorista.
Oštevilčen žig kluba imajo ( 1 ) predsednik kluba in ( 2 ) tajnik.

Razdelitev in uporaba žigov se podrobneje uredi s sklepom upravnega odbora kluba.
Člani kluba imajo majico z znakom kluba, ki je na vidnem mestu spredaj levo v višini srca.Vsak član mora pri udeležitvi javnega moto dogodka imeti oblečeno majico kluba.
Klub je pravna oseba zasebnega prava,ki ga zastopa predsednik kluba.

III. NAMEN IN CILJI KLUBA

5.člen
a ) Namen
Klub se ustanavlja z namenom organiziranega uresničevanja skupnih in posameznih interesov in aktivnosti
b ) Cilji
1. Prizadevanje za večjo varnost motoristov in ostalih udeležencev v cestnem prometu.
2. Organiziranja srečanja in prireditve.
3. Prizadevanje za ekološko zavest motoristov.
4. Promocija, zaščita in ohranjanje motoristične kulture in športa.
5. Prenašanje izkušenj in znanja na mlajše motoriste.
6. Organiziranje potovanj z motorji in prirejanje kulturnih in ostalih ekskurzij z namenom ogleda različnih znamenitosti.

IV. DEJAVNOSTI KLUBA

6.člen
NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI
• prizadevanje za uveljavljanje ukrepov za večjo varnost in dvig prometne kulture
• razvijanje humanih in solidarnih odnosov med motoristi in drugimi udeleženci v prometu
• izobraževanje in sodelovanje pri izobraževanju motoristov na področju varne in odgovorne vožnje.
• poudarjanje načel in izvajanje politike, ki jo odobri občni zbor kluba.
• organiziranje obiskov moto sejmov, srečanj in podobno.
• izvajanje drugih dejavnosti v skladu z navedenimi nameni in cilji.
• organiziranje potovanj z motorji, obiske kulturnih in drugih znamenitosti.

PRIDOBITNE DEJAVNOSTI
Popovezana z namenom in cilji društva ter je kod dopolnilna dejavnost nepridobitni in se lahko opravlja le v obsegu potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti:
• organiziranje raznih zabavnih srečanj
• prirejanje plesov
• gostinske dejavnosti na prireditvah

V. JAVNOST DELA KLUBA

7.člen
• delo kluba in njegovih organov je javno
• klub obvešča o svojem delovanju člane in širšo javnost na način: Obveščanja preko medijev, oglasne deske, razdeljuje letake, z vabili in podobno.

VI. ČLANSTVO KLUBA

8.člen
1. članstvo v klubu je prostovoljno. Člani lahko za svoje delo prejmejo nadomestila za prevoze in materialne stroške, ki so nujni za organiziranje osnovne dejavnosti kluba, skladno s sklepom upravnega odbora društva.
2. člani so lahko: redni in častni
3. član postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo in je poslovno in opravilno sposoben.
4. vsi člani uživajo enake pravice
5. član kluba ne more postati oseba, ki izraža prepričanja, ki so v nasprotju z nameni in cilji kluba
6. član kluba ne more postati oseba, ki izraža versko, rastno ali spolno nestrpnost
7. častni član lahko postane kdorkoli, za katerega se z odločitvijo upravnega odbora ugotovi, da je nesebično in požrtvovalno deloval za dobro motoristov in motorizma. Potrdi ga občni zbor.
8. Častni člani nimajo pravice glasovati in ne morejo biti voljeni v organe kluba, razen, če so ob enem tudi redni člani kluba.
9. člani kluba lahko pod enakimi pogoji postanejo tudi tujci.
10. o vstopu ali izstopu presoja upravni odbor.
11. vsaka oseba, ki ji upravni odbor zavrne sprejem v članstvo, ima pravico, da na občni zbor kluba poda ugovor v roku 8. dni od sprejema zavrnitvenega sklepa upravnega odbora

9.člen
Društvo ima lahko sponzorje in donatorje.To so lahko fizične in pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

10.člen
Dolžnosti članov so:
• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba
• da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor kluba
• da uresničujejo svoj del sprejetih in odgovornih nalog v okviru programa in dela kluba
• da prenašajo svoje izkušnje na druge člane kluba
• da varujejo ugled kluba

11.člen
Pravice članov kluba:
• vsak član ima pravico voliti in biti voljen v organe kluba
• vsak član ima pravico sodelovati pri delu in odločanju v klubu
• vsi člani imajo pravico koristiti ugodnosti, ki jim jih lahko nudi klub
• vsi člani imajo pravico do pritožbe zoper odločitev organov kluba
• vsi člani imajo pravic s svojim znanjem sodelovati pri oblikovanju in realizaciji programa dela kluba

12.člen
Članstvo v klubu se preneha:
• z neplačano članarino za prihodnje leto
• s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave člana
• s smrtjo
• z izključitvijo po odločitvi disciplinske komisije
• s prenehanjem delovanja kluba

VII. ORGANI KLUBA

13.člen
Klub ima naslednje organe:
1. občni zbor
2. upravni odbor
3. nadzorni odbor
4. disciplinska komisija

Občni zbor:

14.člen
Občni zbor kluba je reden in izreden.
• Redni občni zbor kluba se sklicuje enkrat letno s pisnimi vabili vsem članom kluba. Zbor sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti ali nezmožnosti pa podpredsednik ali upravni odbor.
• Izredni občni zbor skliče predsednik oz. upravni odbor, če to le ta zahteva, nadzorni odbor ali najmanj 1/3 vseh članov. Na izrednem občnem zboru se sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je sklican.

15.člen
Občni zbor je sklepčen, če je na njem prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30min. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen če so prisotni najmanj 9 članov. Odločitve občnega zbora so izglasovane, če za predlog odločitve glasuje več kot polovica prisotnih članov kluba. Glasovanje je praviloma javno, razen če se člani z glasovanjem odločijo za tajno glasovanje.

16.člen
Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezujoči za vse člane in organe kluba. Člani in organi kluba so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij odgovorni občnemu zboru kluba.

17.člen
Delo občnega zbora kluba vodi predsednik kluba, v primeru njegove odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik z istimi pooblastili. Lahko pa upravni odbor izbere enega svojih članov, da vodi delo občnega zbora.

18.člen
Naloge občnega zbora:
• sprejema in spreminja statut in druge akte kluba
• sprejema finančni načrt in letno poročilo
• odloča o zadolževanju in razpolaganju s premoženjem večje vrednosti ter nakupu ali prodaji nepremičnin
• voli in razrešuje predsednika,podpredsednika, blagajnika ter člane UO, NO in disciplinske komisije
• odloča o statusnem preoblikovanju kluba
• sprejema program dela kluba
• odloča zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije
• dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba
• sklepa o prenehanju društva in prenosa preostanka premoženja
• imenuje častne člane na predlog upravnega odbora
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujoči, ki sejo vodi, zapisnikar in dva overovatelja.

Zastopnik kluba-predsednik kluba:

19.člen
Zastopnik kluba je predsednik kluba. Za predsednika je lahko izvoljen le član kluba. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Mandat predsednika traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik kluba že v postopku kandidature zboru predlaga podpredsednika in blagajnika.

20.člen
Predsednik kluba predstavlja in zastopa klub, sklicuje in vodi seje občnega zbora, skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora ter skrbi za zakonitost delovanja kluba. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

21.člen
Predsedniku kluba pri njegovem delu pomaga podpredsednik in opravlja v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Če je predsednik odsoten, ga nadomešča podpredsednik.

Upravni odbor

22.člen
Upravni odbor je izvršilni organ kluba in opravlja organizacijska, strokovno tehnična, upravno administrativna dela kluba ter vodi klub med dvema občnima zboroma po programu in sklepih na občnem zboru. Mandat upravnega odbora je dve leti.
Upravni odbor ima naslednje naloge:
1. izvršuje sklepe občnega zbora
2. tolmači statut kluba
3. pripravlja akte kluba
4. odloča o sprejemu novih članov
5. predlaga častne člane
6. med dvema sejama občnega zbora odloča o vseh vprašanjih, razen o tistih, ki so v izrecnih pristojnostih občnega zbora
7. skrbi za finančno-materialno poslovanje, pripravlja predlog finančnega načrta
8. pripravlja gradivo za seje občnega zbora
9. odloča o priznanjih in pohvalah.
10. določa višino članarine
11. opravlja s premoženjem kluba
12. odloča o nakupu ali prodaji premičnega premoženja
13. v slučaju odstopa posameznega člana od prevzete funkcije določi namestnika do ponovnih volitev

23.člen
Upravni odbor šteje devet članov. Sestavljajo ga predsednik kluba, podpredsednik, blagajnik, tajnik in ostali člani odbora.
Če se število članov upravnega odbora zmanjša na 2/3, občni zbor z izrednimi volitvami izbere nove, ki opravljajo funkcijo do rednih volitev.

24.člen
V upravnem odboru mora biti vedno najmanj eden od ustanoviteljev kluba za čas njihovih življenj ali prenehanja njihovih interesov.

25.člen
Blagajnik kluba vodi gotovinsko poslovanje kluba in transakcije preko poslovnega računa, ki ga klub odpre pri banki.
26.člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik kluba. Sklepi se sprejmejo z večina glasov vseh članov. Upravni odbor o svojem delu in prejetih sklepih poroča enkrat letno občnemu zboru.

Nadzorni odbor:

27.člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba, ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih za dobo dveh let izvoli zbor z možnostjo ponovne izvolitve. Člani med seboj izberejo in izvolijo predsednika.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti ob enem tudi člani upravnega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Občni zbor izvoli namestnika za nadzorni odbor, ki lahko nadomešča katerega koli člana nadzornega odbora v primeru odsotnosti.

28.člen
Nadzorni odbor je dolžan pred vsakim rednim letnim občnim zborom izvesti inventurni pregled in o rezultatih poročati občnemu zboru.
Letno poročilo sprejme zbor članov kluba. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem kluba. Klub mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materjalnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s pravilnikom o FM poslovanju in bo sprejet na naslednjem zboru kluba v skladu s tem zakonom in računovodskim standardom za društva. Klub mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkas poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilu o poslovanju kluba. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja kluba. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju kluba mora izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja. Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materjalnim poslovanjem kluba.

29.člen
Nadzorni odbor je dolžan takoj sklicati izredni občni zbor, če oceni , da je iz kakršnih koli vzrokov ogroženo delovanje kluba.
Disciplinska komisija:

30.člen
Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana, ki jih za dobo dveh let izvoli občni zbor z možnostjo ponovne izvolitve.

31.člen
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba. Delovanje disciplinske komisije in razvrstitev disciplinskih prekrškov predpisuje disciplinski pravilnik, ki ga sprejme zbor članov ob naslednji seji.

32.člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
• kršitve določb statuta
• nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij kluba
• ne izvrševanje sklepov organov kluba
• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba

33.člen
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku kluba.

Disciplinska komisija lahko izreče članom kluba naslednje ukrepe:
• opomin
• javni opomin
• izključitev iz kluba
Zoper sklep,ki ga izreče disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugo stopenjskem organu.

34.člen
Kazen izključitve se lahko izreče samo zaradi posebno težkih kršitev v klubu, kakor tudi v primeru, ko je član že kaznovan na rednem sodišču zaradi kaznivega dejanja.

VIII. FINANCIRANJE KLUBA

35.člen
Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s članarino ( članarina se pobira letno, znesek se potrdi na občnem zboru )
• z naslova materialnih pravil in dejavnosti kluba
• z darili
• s prispevki donatorjev
• iz javnih sredstev
• iz drugih virov
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodkih, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

36.člen
Premoženje kluba predstavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last kluba.
Nakup ali prodaja premičnega premoženja je možna le na podlagi sklepa upravnega odbora, nakup in prodaja nepremičnin pa le na podlagi sklepa občnega zbora.
S premoženjem kluba upravlja upravni odbor.
Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba.
- Računovodsko poslovanje se vodi po - pravilniku o finančno materjalnem poslovanju Moto kluba Cerkno, ki ga sprejme zbor članov ob naslednji seji.

37.člen
Finančne listine podpisuje tajnik, blagajnik ali v njegovi odsotnosti predsednik luba. Finančne listine lahko izhajajo le z odobritvijo podpisnikov materialnih listin.
Materialne listine lahko podpisujejo predsednik in podpredsednik kluba.
Upravni odbor lahko določi še drugo osebo, ki v primeru daljše odsotnosti blagajnika opravlja dolžnost podpisnika.
Finančno in materialno poslovanje je javno.

IX. POHVALE IN PRIZNANJA

38.člen
Priznanja in pohvale klub podeljuje v skladu s pravilnikom o pohvalah in priznanjih, ki ga sprejme upravni odbor. Le ta tudi podeljuje vse pohvale in priznanja.

X. PRENEHANJE KLUBA

39.člen
Klub lahko preneha:
- po volji članov.
- s spojitvijo ali pripojitvijo z drugimi društvi..
- z nezmožnostjo doseganja sprejetih sklepov in neaktivnostjo članov.
- po zakonu
- s stečajem
V primeru prenehanja kluba premoženje pripada - Združenju šoferjev in avtomehanikov, Bevkova 9, Cerkno. Proračunska sredstva se morajo vrniti v proračun.

XI. DRUGE DOLOČBE

40.člen
Za tolmačenje tega statuta je izključno pristojen upravni odbor kluba.

41.člen
Ta statut je bil sprejet na ustavnem zboru kluba v Dolenjih Novakih dne:07.03.2008
Enak postopek velja za sprejem novih sprememb in dopolnil.
Ta statut prične veljati z dnem izdaje odločbe o vpisu statuta v register društev.

Dolenji Novaki
07.03.2008

ZAPISALA:
Nadja Florjančič

PREDSEDNIK:
Marko Obid